Biomassojen kestävässä käytössä monia liiketoimintamahdollisuuksia

Benet Oy selvitti osana BIOCLUS -hanketta millaisia uusia ja vahvistuvia liiketoimintamahdollisuuksia biomassojen käytössä on löydettävissä K

Lue lisääKotimaiset projektit

Haapaveden sahan lämpösopimuksen uusiminen 2020

Timber Lämmön lämpösopimuksen uusiminen 2019

Jyväskylän energiatase 2018 (tehty 2019-2020)

Äänekosken ja Jämsän energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman laatiminen 2018

Närpiön vihanneksen energiakatselmus 2017-2018

Keski-Suomen energiatase 2016

Jyväskylän, Pihtiputaan (2017), Jämsän (2018) ja Äänekosken (2019) kuntien uusiutuvan energian kuntakatselmukset.

Energiaexpertti koulutukset 9. – 11.2018

Energiaviraston energianeuvonta hanke 5.2018-5.2019, jossa paljon kuntien avustamista energiatehokkuuden kehittämisessä ja lukuisia koulutustilaisuuksia yksityisille energian käyttöön liittyvissä asioissa – ”energiaillat”. Neuvontaa myös yrityksille – oltu mukana mm. yrittäjien aamukahvi tilaisuuksissa. Mukana neuvontatyössä lukuisissa tapahtumissa/messuilla.

Energiaviraston neuvontahanke jatkuu vielä neljä vuotta eteenpäin (2019-2023). Maksutonta neuvontaa annetaan yksityisille, yrityksille ja kunnille kysynnän ja tarpeen mukaan.

Tarjouskilpailujen järjestäminen lämmityskohteisiin (2017 – 2019) viiteen kohteeseen sekä yksi energiakatselmointi kilpailutus.

Yhteistyö ulkopuolisten hankkeiden kanssa: Hukat hyötykäyttöön hanke, Lähienergialla omavaraisuuteen hanke.

Kansainvälisen Bioenergy 2013 konferenssin järjestäminen

Joutsan kunta, Leivonmäen taajaman lämmitys, yrittäjä hoitaa kolmella erillisellä lämpökontilla.

Hankasalmen keskustan kaukolämpö, sekä lämpökeskus että verkko yksityisiä, 2 MW hake+ pelletti huippulämpökeskus, muutama kunnan öljylämpökeskus jää yrittäjän huoltovastuulle varalaitteiksi kriittisiin kohteisiin

Laukaan kunta Vihtavuoren taajaman kaukolämpö, yksityinen yrittäjä hoitaa sekä lämpökeskuksen että verkon

Hankasalmen aseman seutu, Yksityinen lämpökeskus ja kaukolämpöverkko

Auran keskustan kaukolämpö, 2,5 MW, yksityinen lämpökeskus ja verkosto

Pihtiputaalla vanhan lämpökeskuksen myynti yrittäjälle sekä yrittäjä tukkulämmön toimittajaksi

Saarijärven kaupunki Lämpöpumppujen hankinta kahdelle rivitaloyhtiölle

Multian saha, tehonnostovaihtoehtojen tarkastelu ml. sähköntuotantovaihtoehto

Kannonkosken kunnan kaukolämpötariffin tarkastaminen

Multian kaukolämpö Oy, kaukolämpötariffin rakenteen tarkastelu ja uuden ehdotuksen laadinta

Saarijärven kaupunki, lämmöntuotannon vaihtoehtojen vertailu neljälle kiinteistöille

Jyväskylän tilapalvelu, viiden kyläkoulun lämmitystavan vaihto ja toteuttaminen ulkopuolisena palveluna, kilpailutus

Hankasalmen kunta, kunnan keskustaajaman kaukolämmön perussuunnittelu ja toteutus yksityisenä yritystoimintana, yrittäjän kilpailutus

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy, Kaunisharjun rivitalokohteiden lämmöntuotantovaihtoehtojen kilpailutus

Auran kunta, Kaukolämpöpalvelun kilpailutuksen järjestäminen, sopimusten laadinta. Auran keskustaajamaan tulee kaukolämpö yksityisen yrittäjän toimesta

Laukaan kunta, Kaukolämmityksen kilpailutus Lievestuoreen taajamaan, sopimusten laadinta, Lievestuoreelle tulee kaukolämpö yksityisen yrityksen toteuttamana.

Itä-Savon lähienergia, pien CHP laitosten kannattavuusselvitys kolmelle kohteelle.

Jykes + yritysryhmä, Kaukolämpöprojektien edistäminen Chilessä

Forest Bioenergy 2012 konferenssi

TEM/ Motiva, energianeuvontaa kuluttajille rakentamisessa, remontoinnissa ja asumisessa

Bioclus-projekti, projektipartneri vastuualueena tutkimustiedon siirto PK yrityksille

Karstulan lämpöverkko Oy, eri lämmitysmuotojen taloudellinen vertailu rivitalokohteille.

Kannonkosken kunta, kaukolämpötariffin tarkastelu ja kehittäminen, lämmön hankintasopimuksen konsutointi

Hankasalmen asemanseudun kiinteistöt, kaukolämmön kilpailutus asemanseudun kiinteistöille, aloitteentekijänä asuntoyhtiöt, myös kunnan kiinteistöt liitettiin yksityiseen kaukolämpöverkkoon.

Navitas Kehitys Oy, pienten höyryvoimaloiden markkinat Euroopassa

Hankasalmen kunta, sähköntuotannon tekniset ja kaupalliset edellytykset pienen lämpökeskuksen yhteydessä.

Hankasalmen kunta/taloyhtiöt, lämmöntuotannon vaihtoehtojen selvittäminen Hankasalmen aseman seudun kiinteistöille.

Uusiutuvan energian kuntakatselmus, Hankasalmi.

Puulaakson energia, voimalaitosyhtiön kehityssuunnitelman laadinta 2010-

Keski-Savon Kehittämisyhtiö, ORC-voimalan kaupallistamismahdollisuudet

Keski-Suomen bioenergiasektorin aluetaloudellinen katsaus, selvitystyön johto

Timber Lämpö Oy, savukaasulauhdutuslaitoksen hankintakonsultti.

D2B - Uusiutuvan energian kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen energiateknologia-alan yrityksissä (2009 - 2011)

D2B -hankkeessa selvitetään EU27-maiden uusiutuvan energian tavoitteita, lainsäädäntöä ja markkinoita sekä niiden tuomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille pk-yrityksille. Hankkeessa myös kehitetään D2B (direct-to-business) -toimintamalli, jolla pystytään hankkimaan ja ylläpitämään tietoa uusiutuvan energian tavoitteista ja toimenpiteistä EU- ja muista maista sekä välittämään tätä tietoa suomalaisille yrityksille ja muille alan toimijoille.

UE 2020: Arvio mahdollisuuksista saavuttaa uusiutuvien energialähteiden tavoitteet 2020 Suomessa (2008 - 2009)

Kansallisen energiastrategian taustatyö, Osaamiskeskusohjelma.

Matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialueen lämmitysenergian tuotantovaihtoehdot (2009)

Hankkeessa selvitetään uusiutuvien energialähteiden käytön kannattavuutta Pudasjärvelle kaavoitettavan matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialueen lämmityksessä. Matalaenergiarakentamisen alueet ovat Suomessa vielä melko harvinaisia ja selvityksen myötä saadaan uutta tietoa kustannustehokkaimmista tavoista matalaenergiarakennusten lämmityksessä.

Vapor Finland Oy, kahden voimakattilan esisuunnittelu, projektin valvoja

Bioenergiajärjestelmien yhteisviennin käynnistäminen, valmisteluhanke (2008 - 2009)

Osaamiskeskusohjelman rahoittamassa hankkeessa kartoitetaan bioenergian tuotantoketjuja ja valmistellaan laaja suomalaisen bioenergiaosaamisen yhteisvientiprojektia.

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä - Visio vuoteen 2012 (2008)

Strategiatyö yliopiston linkittämiseksi voimakkaammin alan muiden toimijoiden kanssa.

Kansallinen uusiutuvien energialähteiden ohjelma, valmisteluhanke (2007 - 2008)

Kansallisen uusiutuvan energian ohjelman laadintatyön valmistelu, Osaamiskeskusohjelma.

Uusiutuvan energian kuntakatselmukset (2009 - )

Benet Oy on aloittanut uusiutuvan energian kuntakatselmusten tekemisen. Kuntakatselmuksissa kartoitetaan kunnan energiantuotannon ja -käytön nykytila sekä uusiutuvan energian potentiaali ja lisäämismahdollisuudet.

Sähkön kulutushuipun leikkaus pellettitakoilla (2008)

Työssä tarkasteltiin mahdollisuutta leikata lämmityssähkönsähkön kulutuksen huippua ja päästöjä käyttämällä pellettitakkoja sähkölämmitteisissä pientaloissa. Työssä arvioitiin kokonaisvaikutuksia ja kannattavuutta sekä valtakunnan että rakennuskohtaisella tasolla, ja tarkasteltiin keinoja pellettitakkojen käytön kasvattamiseksi.

Kuntien energiatehokkuussopimusten edistäminen (2008 - )

Motivan toimeksiannosta markkinoidaan kunnille energiatehokkuussopimukseen liittymistä Kesi-Suomessa.

Uusiutuvan energian kuntakatselmointien edistäminen (2008 - )

Bioenergiasta Elinvoimaa -klusteriohjelman toimeksiannosta markkinoidaan uusiutuvan energian kuntakatselmointeja kunnille

Rakennusten energiatodistusten laatijoiden koulutus (2007 - )

Yli tuhat arkkitehtiä, suunnittelijaa ja isännöitsijää eri puolelta Suomea on koulutettu laatimaan tarvittavia energiaselvityksiä ja energiatodistuksia, yhteistyökumppaneina SuLVI, RKL, eri energiatoimistot, ammattikorkeakoulut, Motiva jne.

Rakennusten energiatodistusten laskenta (2008 - )

Benet Oy:n hallinnoima Keski-Suomen Energiatoimisto laskee tällä hetkellä energiatodistuksia noin 500 uudelle ja olemassa olevalle rakennukselle ja tarjoaa konsultointia rakennusten energiatehokkuudesta.

Maakunnan ja kuntakohtaisten energiataseiden laadinta

Benet Oy:n hallinnoima Keski-Suomen Energiatoimisto on jo usean vuoden ajan tehnyt Keski-Suomessa maakunnan ja kuntakohtaisia energiataseita, ja samalla selvittänyt energiantuotannon ja -kulutuksen trendejä, päästöjä, sekä sen rahallisia arvoja

FM Timberteam, sivutuotteiden jalostusmahdollisuudet pelleteiksi tai briketeiksi, esiselvitys, 2007

Ääneseudun biolämpö, alkavalle yritykselle ensimmäisten toimitussopimusten hankkiminen, sopimusneuvonta, kannattavuuslaskenta ja tuki sopimusneuvotteluissa, 2007

Jykes, Hankasalmen pellettitehtaan kannattavuustarkasteluja yrittäjälle, esiselvitys, 2007

Pihtiputaan kunta/Timberteam, selvitys: saha kunnan lämmön toimittajana, 2006

Parma Uurainen, selvitys prosessilämmityksen vaihtamisesta pelletille, ulkopuolinen lämmön toimittaja, 2006

Betonisampo, selvitys lämmönlähteen vaihtamisesta öljystä pelletille, lämpöyrittäjävaihtoehdon tarkastelu, 2005