takaisin

Energiatukea tänä vuonna erityisesti biopolttoaineiden tuotantohankkeisiin

Harkinnanvaraisen energiatuen myöntämisperusteet muuttuvat, kun työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskukset alkavat soveltaa päätöksissään uuden energiatukiasetuksen mukaisia säännöksiä. Samalla ministeriössä käsiteltävien hankkeiden alaraja nousee kolmesta miljoonasta eurosta viiteen miljoonaan.

 

Tukea on varattu tälle vuodelle noin 145 miljoonaa euroa. Tästä vajaat 100 miljoonaa euroa on tarkoitettu liikennepolttoaineita tuottaville biojalostamohankkeille. Uusiutuvan energian investoinneille on varattu vajaat 23 miljoonaa euroa. Energiatehokkuusinvestointien ja -katselmusten osuus on 15 miljoonaa euroa. Lisäksi tutkimuspainotteisille liikenteen demonstraatiohankkeille on varattu 7 miljoonaa euroa.

 

Harkinnanvaraista energiatukea voidaan myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, lisäävät energiansäästöä tai jotka tehostavat energiantuotantoa tai käyttöä tai vähentävät niiden ympäristöhaittoja. Tuella pyritään erityisesti edistämään uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoille saattamista.

 

Energiatukiasetus uudistettiin vuoden vaihteessa vastaamaan paremmin Euroopan komission valtiontukisääntelyä. Samalla selkiytettiin vanhan asetuksen hankalina pidettyjä kohtia. Energiatukea saavien hankkeiden valvontaa ja seurantaa tehostetaan tänä vuonna, jotta varmistettaisiin tukirahan tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö.

 

Uudet linjaukset lieventävät tuulivoiman ja biokaasun tukikelpoisuuden ehtoja. Syöttötariffin tultua voimaan vuonna 2011, tuulivoimaa on voitu tukea vain, jos hanke sisältää uutta teknologiaa ja biokaasua vain silloin, kun sitä hyödynnetään liikenteessä. Nyt uuden teknologian vaatimus poistuu ja tuulivoimaa voidaan tapauskohtaisesti tukea, jos hanketta ei voida hyväksyä syöttötariffijärjestelmään. Liikennekäytön lisäksi pienimuotoista biokaasua voidaan tukea myös hankkeissa, joissa sitä käytetään vain lämmön tuotantoon.

 

Myös aurinkosähkön tukikelpoisuuden ehtoja lievennetään. Tänä vuonna voidaan tukea myös uudisrakennuskohteita. Tällaisille hankkeille on varattu tukea yhteensä miljoona euroa.

 

Sen sijaan tukea ei jatkossa myönnetä enää turvetuotantoon liittyviin kalustoinvestointeihin. Tukea on tähänkin saakka maksettu hyvin vähän ja nyt tukimahdollisuus poistuu kokonaan.

 

Metsähakkeen korjuu- ja kuljetusketjuun liittyviä investointeja (esim. hakkurit, murskaimet ja hakekontit) tuetaan 1.1.2014 jälkeen enää vain uuden teknologian osalta. Tukea voidaan hakea vanhojen säännösten mukaisesti myös tavanomaisille hankkeille vielä 30.9.2013 saakka.

 

Vuonna 2012 energiatukea myönnettiin yhteensä noin 38 miljoonaa euroa. TEM teki 23 päätöstä, joilla tukea jaettiin 18 miljoonaa euroa. ELY-keskukset tekivät 521 tukipäätöstä, joilla tukea myönnettiin yhteensä 20 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoja energiatuesta on TEM:n verkkopalvelun energiaosiossa kohdassa www.ely-keskus.fi [http://www.ely-keskus.fi/]

 

Lisätiedot:

ylitarkastaja Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815

4.4.2013


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa projekti tulee antamaan ilmaista

Lue lisää


Keski-Suomen energiatase valmistunut

Keski-Suomessa kulutetusta energiasta puolet on uusiutuvaa ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa.

Lue lisää


Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-Suomessa

 

Lue lisää

Alueellisen energia- ja ilmastotyön edistäminen Keski-SuomessaLue lisää

Lue lisää Uutisia ja tapahtumailmoituksia >>